Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności
Polityka prywatności2018-05-28T16:25:08+00:00

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że dostosowując dotychczasowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych z dniem 25.05.2018 uaktualniliśmy również niniejszą Politykę Prywatności.

Polityka prywatności odnosi się do strony internetowej https://adwords.radom.pl i wszystkich jej podstron (oraz oferowanych usług), zwanych dalej Serwisem. Polityka prywatności reguluje sposób w jaki właściciel marki AdWords Radom i jednocześnie Operator Serwisu firma Bunker Studio Agencja Reklamowa Tomasz Mosionek ul. Miła 17 lok. 101, 26-600 Radom, NIP 948-113-04-41 zwana dalej AdWords Radom pozyskuje, przetwarza i udostępnia dane osobowe zebrane od użytkowników.

  1. Administrator danych osobowych.
   Administratorem danych osobowych jest Bunker Studio Agencja Reklamowa Tomasz Mosionek z siedzibą w Radomiu przy ulicy Miłej 17 lok. 101, NIP 948-113-04-41, REGON 672893612. Wszelką korespondencję dotyczącą kwestii związanych z przetwarzaniem danymi osobowymi użytkownika Serwisu prosimy kierować drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: prywatnosc@bunkerstudio.pl.
   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:

   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   3. Poprzez informacje o zachowaniach Użytkowników rejestrowane po stronie serwera.
   4. Poprzez dobrowolny zapis do systemu Newsletter.
  1. Zakres przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne.
   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnym zakresie, celu i na różnych podstawach prawnych. Aby przekazać Państwu te informacje możliwie dokładnie – cele zostały pogrupowane i szczegółowo opisane niżej. Informujemy też, że w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż opisane poniżej (np. telefonicznie itp.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu.

   1. Cel: Przygotowanie i przedstawienie oferty usług AdWords Radom.
    W celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe przesłane nam dobrowolnie za pomocą formularza kontaktowego w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań będących efektem przesłania prośby o przedstawienie oferty usług AdWords Radom przez osobę, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem świadczenia usługi i zawarciem umowy.
   2. Cel:Obsługa bieżąca zapytań z formularzy kontaktowych nie dotyczących przedstawienia oferty.
    W celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu nie będące prośbą o przedstawienie oferty usług AdWords Radom przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).
   3. Cel: Rekrutacja pracowników.
    W celu prowadzenia procesów rekrutacji pracowników przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia właściwego pola wyboru (lub pól wyboru) w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie Serwisu z ofertą pracy.
   4. Cel: Obsługa użytkowników Newslettera.
    W celu przesyłania informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami udostępnionymi poprzez Serwis oraz innych informacji handlowych (np o organizowanych szkoleniach związanych z zapisaniem się do wybranego z modułów systemu Newslettera) przetwarzamy następujące dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika w trakcie rejestracji do Newslettera: imię, adres e-mail. Zapisanie do usługi Newslettera odbywa się poprzez uzupełnienie danych użytkownika (imię i adres-email) w formularzu rejestracyjnym, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa pod formularzem. W efekcie wysłania formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na adres e-mail wiadomość zwrotną z linkiem potwierdzającym rejestracje. Kliknięcie w link potwierdzający rejestrację jest ostatecznym potwierdzeniem wyrażenia zgody przez Użytkownika Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

  2. Pliki Cookies
   Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu. W szczególności do lepszego dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Pliki cookies wykorzystujemy także w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

   1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
   2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
   3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
   4. Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),
  3. Udostępnianie danych osobowych.
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom zewnętrznym (w szczególności dostawcom usług) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

   1. Dostawcy usług.
    Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajduje się tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

    1. Podmioty przetwarzające.
     Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.
    2. Administratorzy.
     Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.
    3. Lokalizacja.
     Nasi dostawcy mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.
   2. Organy państwowe.
    Administrator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  4. Prawa Użytkowników.
   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
   7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   Aby skorzystać z w/w uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: prywatnosc@bunkerstudio.pl

   Na wszelkie żądania związane z wykonaniem wymienionych powyżej praw Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych, odpowiadamy niezwłocznie i nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia. W przypadku jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub bieżącą liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

  5. Bezpieczeństwo danych osobowych.
   Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Stosujemy wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zobowiązujemy się do:

   • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
   • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
   • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
   • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
   • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
   • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.
   • wykorzystywania w Serwisie protokółu szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  6. Zmiany polityki prywatności.
   Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju Serwisu. W przypadku zmiany treści polityki prywatności na stronie https://adwords.radom.pl/polityka-prywatnosci/ zostanie udostępniona odpowiednia informacja.